pm2@miasto.pruszkow.pl (22) 739 12 53

Opłaty

  1. Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/328/2013 z dnia 29.08.2013r., są realizowane bezpłatnie od godz. 8.00 do godz. 13.00 tj. 5 godz. dziennie.
  2. Za usługi świadczone przez przedszkole, wykraczające poza godziny realizacji podstawy programowej, zgodnie z w/w Uchwałą, rodzice/prawni opiekunowie wnoszą opłatę w wysokości 1,00 zł. za jedną godzinę.
  3. Opłata, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszty pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach porannych tj. od godz. 6.30 do 8.00 oraz po godzinie 13.00 i nie obejmuje kosztów żywienia.
  4. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć obecność dziecka w danym dniu.
  5. Opłata naliczana jest za czas pobytu zarejestrowany w elektronicznym systemie ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Dzienny czas pobytu dziecka poza godzinami realizacji podstawy programowej liczony jest minutowo. Miesięczny czas pobytu stanowi sumę minut ze wszystkich dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
  6. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do rejestrowania godziny wejścia i wyjścia dziecka w elektronicznym systemie ewidencji. Brak zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem opłaty za dany dzień według maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola tj. od godziny 6.30 do godziny 17.30, z odliczeniem 5 godzin na realizację podstawy programowej.
  7. Wysokość miesięcznej opłaty określonej w ust. 2 jest zaokrąglana do 1,00 zł.
  8. Opłata, o której mowa w ust. 2 pobierana jest z dołu do 8 dnia następnego miesiąca.
  9. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 podlega waloryzacji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2013r. poz. 827).

Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole

Rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do dnia 8 – go następnego miesiąca . 
Opłaty dokonują rodzice przelewem [pocztowym, bankowym lub internetowym] na konto bankowe przedszkola lub w kasie przedszkola.

Wysokość opłaty za przedszkole, podawana jest rodzicom 3 – go dnia roboczego danego miesiąca; 
Rodzic zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie dowodu wpłaty do przedszkola do 6 każdego miesiąca ( w przypadku wpłaty na konto)
Zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 miesiąca spowoduje rozwiązanie umowy i skreślenie dziecka z listy.

Dane kontaktowe

Przedszkole Miejskie Nr 2
im. Kubusia Puchatka


ul. Partyzantów 2/4,
05-800 Pruszków

tel. (22) 739 12 53
e-mail: pm2@miasto.pruszkow.pl

Skip to content